SHA

Pabellón Uruguay en Shangai 2010
Shangai, China
2010